Mentorprogram

Man kan inte lära en människa någonting
  bara hjälpa henne att upptäcka det hos sig själv "
 
Många deltagare upplever att de genom mentorprogramet
får en möjlighet att stanna upp och reflektera. Få insikt om
vad som är viktigt och mindre viktigt. Få en tydligare
självbild och bättre självförtroende. 
 
Mentorn är förebilden, samtalsparntern och kontakt-
byggaren. En inspirerande ledarutveckling till förhållandevis
låg kostnad. En mix av gemensamma seminariedagar,
individuella samtal och personlig uppföljning under ett helt år.
 
Att bli tillfrågad att bli mentor är ett hedersomnämnande.  
Det förutsätter personlig mognad och ett modest ego.
Samt en vilja och förmåga att kunna dela med sig av egna
erfarenheter både på ont och på gott.